تبلیغات در گوگل

پلن 1 - 20 دلار
پلن 2 - 30 دلار
پلن 3 - 50 دلار
پلن 4 - 100 دلار
پلن 5 - 200 دلار
پلن 6 - 500 دلار
پلن7 - 1000 دلار
پلن8 -2000 دلار